Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri ("Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri") olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz. Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların ve Alt Lisans Hakkı Sahipleri dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini, (zaman zaman CRM veri tabanlarında işlenen veriler ve herhangi bir IBX Merkezi’ndeki erişim listelerinde belirtilmiş olan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ifade etmektedir.

 

I.Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ;

 

Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir:

 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması,
 • İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması,
 • Şirketimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi,
 • Akdedilen hizmet sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi,
 • Hizmet sözleşmesinin ifası nedeniyle, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri ve Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Tarafları\’nın bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri ve Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Tarafları’nın kişisel verileri, (i) Lisanslanmış Alan ve Hizmetler’in sağlanması ile ilgili olarak; (ii) hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; operasyonel bakım ve destek faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, müşteri ve piyasa analizi ve raporlama amacıyla, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri ve Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Tarafları’nın kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için ve (iii) Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Pazaryeri aracılığıyla Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri veya Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Tarafları’nın ya da üçüncü kişilerin ürünleri ve hizmetleri ile ilgili sesle, mektupla, faksla veya e-mail yoluyla Müşteri ile haberleşme sağlanması için.
 •  

  Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar;

   

 • Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir
 • 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, - Hizmet sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla grup şirketlerimiz, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri tarafları, şirketimizin faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, program ortağı olduğu/olacağı kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler.
 •  

  Kişisel verilerin toplanma yöntemi;

   

  İnternet sitesi, Online İşlem Merkezi, Çağrı Merkezi, Şirketimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, hizmet sözleşmeleri, çözüm ortakları gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. IV.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri Telekomünikasyon ’a yazılı başvuruda bulunarak, kişisel verilerinizin;
  b) işlenmişse bilgi talep etme,
  c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
  e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
  f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
  g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

   

  Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır?

  Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri'in gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. Erişim talepleriniz için linkteki formu indirip doldurabilirsiniz.

   

  Değişiklikler

   

  Verinex | Hosting Sağlayıcısı Veri Merkezi çözümleri, işbu Kişisel Verilerin Korunması Politikası'nda her zaman değişiklik yapabilir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Böyle bir değişlik halinde, siz kullanıcılarımıza gerekli bilgilendirme yapılacaktır.